Service label plants

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดบริการทำป้ายพรรณไม้ ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคิดอัตราตามจำนวนแถวและขนาดของป้าย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 053-841069, 053-841044 โทรสาร 053-268332 ในวันเวลาราชการ

ป้ายขนาด 15x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว
ราคาป้ายละ 90 บาท

ป้ายขนาด 15x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว
ราคาป้ายละ 95 บาท

ป้ายขนาด 15x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 6 แถว
ราคาป้ายละ 120 บาท

ป้ายขนาด 9x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 3 แถว
ราคาป้ายละ 75 บาท

ป้ายขนาด 9x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว
ราคาป้ายละ 80 บาท

ป้ายขนาด 9x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว
ราคาป้ายละ 80 บาท

ป้ายขนาด 9x20 ซม.

มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว
ราคาป้ายละ 85 บาท