ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2560

27 September 2564

"  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นางจิราพร คูสุวรรณ นายภราดร หอมแย้ม นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวปัถวี แสงฉาย นางอรวรรณ ไชยพรหม นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์พลิน และนางสาวสิริน สุริยวงศ์ คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 1\/2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ "