อ.ส.พ.จัดอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า

27 September 2564

"เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้แก่บุคลากรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 30 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ "