อ.ส.พ. จัดสัมมนาอบรมด้านการบริหารจัดการภายในสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง

23 September 2564

" วันที่ 2 มีนาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการสัมมนาอบรมด้านการบริหารจัดการภายในสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เพื่อปรับปรุงการทำงานและเป็นแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยมี นางจิราพร คูสุวรรณ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.พ. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "