มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากร อ.ส.พ. รุ่นบุกเบิกรักองค์กร

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นบุกเบิกรักองค์กร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รายชื่อบุคลากร อ.ส.พ. รุ่นบุกเบิกรักองค์กร (Long Serveice Award) ประจำปี 2560 ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 คน ได้แก่ น.ส.พรพรรณ เสนานุช นายพิทักษ์ ปัญญาจันทร์ นายอินทร อินต๊ะ และนางคำผง ใจบุญ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 29 คน ได้แก่ น.ส.สิริน สุริยวงศ์ นางจิดาภา ระวีวรรณ นายณัฐวิโรจน์ ฐิติพลภัทร นายวัชนะ บุญชัย นายเมธี วงค์หนัก นายวรวิทย์ ชนะไพริน น.ส.กนกวรรณ ชูทาน น.ส.สายฝน คำมาก น.ส.เสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน นายฉัตรทอง เจือจันทร์ น.ส.สุจินดา สอนพูด น.ส.กรเกศ วุฒิสาร น.ส.บุศยาการย์ รอดรักษาสวัสดิ์ นายไพศาล ทองสอน นางชลัญญา ธนพงศ์ภิญญา น.ส.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางปาลิกา ปราณน์ปรีดา น.ส.รุจีวัลย์ ศิริวรรณ นายภราดร หอมแย้ม นายธนกร พิลัยลาภ น.ส.วิภวา เสมแย้ม นางพรพิมล กล่ำแวววงศ์ นายสวัสดิ์ จันตาบุญ น.ส.ประภาวลัย คชศิลา นายสมควร สุขเอี่ยม น.ส.เพ็ญประภา วงศ์สายตา นายปรัชญา ศรีสง่า น.ส.อรชร เรืองจันทร์ และนายคณิต โพธิจินดา "