อ.ส.พ. จัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ERP

27 September 2564

"วันที่ 27 - 28 เมษายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการอบรม การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (ERP : Enterprise Resource Planning) เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำทักษะ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี บุคลากร อ.ส.พ. ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "