การประชุมสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์

23 September 2564

"วันที่ 28 เมษายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการประชุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ \r\n\r\n"