ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

23 September 2564

"  วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5\/2560 โดยมี คณะกรรมการองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "