อ.ส.พ. จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา

23 September 2564

"วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมนำหลักธรรมสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องพระ อาคารอำนวยการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "