อ.ส.พ. อบรม "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด

27 September 2564

" วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม \"การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการปลูกฝังฐานความคิด การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม\" ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นายศิรพงศ์ จิตจิรวัฒน์ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "