นำเสนอต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยพืช

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ได้รับรางวัลในงาน Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ Creative Market ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำผลงานต้นแบบ บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยพืชสกุลมหาหงส์ เสนอให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์พิจารณา พร้อมทั้ง เยี่ยมชมแปลงทดสอบเขตกรรมและขยายพันธุ์มหาหงส์ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รวมทั้งขั้นตอนการสกัดกลิ่นจากดอกไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางรัชชุพร สุขสถาน ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และ นางจิดาภา ระวีวรรณ หัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับมอบผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ \r\n\r\n\r\n"