ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2560

27 September 2564

" วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6\/2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พลตรี ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางอรวรรณ ไชยพรหม นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ และนางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย \r\n\r\n\r\n"