Mountain Bike Chiang Mai 2017 "Bike to the garden ปั่นชมสวนของแม่"

23 September 2564

"วันที่ 25 มิถุนายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai 2017 \"Bike to the garden ปั่นชมสวนของแม่\" โดยมีนายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักกีฬาปั่นจักรยานจาก 36 ชมรมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยเส้นทางปั่นเริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ไปเข้าเส้นชัย ณ บริเวณหน้าลานนาฬิกาดอกไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมระยะทาง 30.6 กิโลเมตร"