อ.ส.พ.จัดอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

23 September 2564

"วันที่ 26 มิถุนายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 \"ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ \" ประจำปี 2560 ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่"