อ.ส.พ.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช

23 September 2564

" วันที่ 27 มิถุนายน 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "