การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย

23 September 2564

"วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย ประจำปี 2556 เพื่อทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมีบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้ความสนใจร่วมเข้าอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ "