องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

27 September 2564

" องค์การสวนพฤกศาสตร์\" ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560โดย รศ.ดร.ดำรง วัฒนา และ ดร.พรมณี ขำเลิศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร และบุคลกรองค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ณ โรงแรมโบทานิครีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "