พบพันธุ์ไม้หายากชนิดใหม่ของโลก พระราชทานชื่อไทย“ราชรัตน์”

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ นายเมธี วงศ์หนัก นักพฤกษภูมิศาสตร์ อ.ส.พ. ได้สำรวจพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก สกุลชมพู่ (Syzygium) ซึ่งอยู่ในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) พบบนภูเขาสูงกว่า 1,700 เมตร ในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้ประสานความร่วมมือกับ ศ.ดร.ประนอม จันทรโนทัย ผู้เชี่ยวชาญพืชวงศ์ชมพู่ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เวลากว่า 10 ปี และให้การยืนยันว่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก คณะผู้วิจัยจึงได้ขอพระราชทานนามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชไทย ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Syzygium sirindhorniae Chantar., Suksathan & M.Wongnak และพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อไทยว่า “ราชรัตน์” โดยได้ตีพิมพ์ลงในวารสารด้านอนุกรมวิธานสากล Phytotaxa ฉบับที่ 289 (2) ในเดือนธันวาคม 2559 ราชรัตน์ เป็นพืชหายากถิ่นเดียวมีลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก มีใบเรียงตรงข้ามสลับ ตั้งฉาก รูปไข่แกมหอก เนื้อใบหนาแข็ง เส้นใบเด่นชัด ดอก ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด 5-17 ดอก แต่ละดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมาก ทำให้เมื่อดอกบานพร้อมกันจะสวยงามมาก มีลักษณะคล้ายพู่ไหมสีขาวที่ถูกมัดรวมเข้าด้วยกันเป็นรูปครึ่งทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 20 เซนติเมตร ผล ทรงกลม มีเปลือกหนา เมื่อสุกมีสีม่วง และรับประทานไม่ได้ เพราะไม่มีเนื้อนุ่มเหมือนชมพู่ทั่วไป ปัจจุบันองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กำลังเร่งดำเนินการศึกษาวิธีการเพาะขยายพันธุ์พืชหายากถิ่นเดียวชนิดนี้ไว้ เพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดำรงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศสืบไป "