อ.ส.พ. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

23 September 2564

"วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดการฝึกอบรม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้แก่บุคลากรขององค์การฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีนายโสทร อินเรือง จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "