อ.ส.พ.ลงนามความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับ สวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการ รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ Dr.David Middleton รองผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ เป็นผู้ลงนาม ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน บุคลากร และการฝึกอบรมร่วมกัน "