อ.ส.พ.ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2560

27 September 2564

" วันที่ 15 กันยายน 2560 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายภราดร หอมแย้ม นางสาวปัถวี แสงฉาย นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นายสมยศ ศิลาล้อม ว่าที่ร้อยตรี ชัยณรงค์ สุวรรณรัตน์ นายวันชัย คำเขตร์ นายนิรุจ อุทรา นางสาวภูษณิศา คำมูลดี ร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ครั้งที่ 10\/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "