ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 9/2560

23 September 2564

"วันที่ 27 กันยายน 2560 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9\/2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวีระพงศ์ มาลัย นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวรุจีวัลย์ ศิริวรรณ และนางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ "