ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ "