ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560

27 September 2564

"เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางปัจฉิมา ธนสันติ ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 12\/2560 โดยมี คณะกรรมการองค์การฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน รศ.ดร.ธนิต ธงทอง นายสิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายดุสิต เขมะศักดิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โอกาสนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ อีกด้วย "