องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้สู่ประชาชน

23 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้สู่ประชาชน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแนะนำองค์การฯ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย "