การบริหารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

27 September 2564

"การบริหารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายภราดร หอมแย้ม รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร “การบริหารจัดการองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์” โดยมี ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center ดร.พัทธ์ธีร สมทรง คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือ มหาวิทยาลัยธนบุรี และ อ.เดชนะ วิโรรส รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ "