ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 10/2560

23 September 2564

" วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ธนิต ธงทอง ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10\/2560 โดยมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร นายบุญพาด ฆังคะมะโน นางจามรี จุลกะรัตน์ ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย นายภราดร หอมแย้ม ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวฐาปนี ทรงอยู่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 204 อาคารควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ\r\n"