The Routes Asia Development Forum 2020 (RA 2020) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมงาน The Routes Asia Development Forum 2020 (RA 2020) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ \r\n\r\n"