องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด หลักสูตร "การสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การตลาด บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด หลักสูตร \"การสร้างคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การตลาด บุคลิกภาพและการพูดในที่ชุมชน เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กร\" ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ ศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.ณัฐา ฉางชูโต อ.วีรพงศ์ พวงเล็ก อ.พัชรพร ดีวงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการอบรมจะมีระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ \r\n\r\n"