โครงการ "บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561"

27 September 2564

"วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ \"บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2561\" ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรองค์การฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กร และมีความตระหนักในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนขององค์การฯ โดยมี นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ทรีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการบรรยายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "