อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ”

23 September 2564

"วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ” โดยมี นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงบประมาณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "