ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร

27 September 2564

"วันที่ 10เมษายน 2561 ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) และ นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดยมี นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในปี 2561 จัดขึ้นเป็นปีแรก ซึ่ง สคร.มอบหมายให้ กปน. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นผู้ดูแล ส่งเสริม สนับ สนุน แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับ อ.ส.พ.เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ สคร.ทราบทุก 6 เดือน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุด"