อ.ส.พ. สัมมนาทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี 2562

23 September 2564

"วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ ประจำปี 2562 โดยมี นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ แนะแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ เงินทุนหมุนเวียน แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จังหวัดระยอง "