องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น

23 September 2564

"วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา วิจัย ที่ใช้ความรู้ทางอนุกรมวิธานพืชในระดับต้นได้ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางอนุกรมวิธานพืชของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "