มอบนโยบายการบริหารงานเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงและประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์

27 September 2564

"วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความเข้าใจและรับรู้ทิศทางนโยบายการบริหารงาน เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บุคลากร อ.ส.พ. มีความเข้าใจและรับรู้ทิศทางนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากนั้น ผอ.อ.ส.พ. ได้บรรยายชี้แจงทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร บรรยายนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อด้วย ผอ.อ.ส.พ. นำคณะผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การคัดแยกขยะ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยนายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่ง อ.ส.พ.ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานต้นแบบระดับทอง ในการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"