อ.ส.พ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ระดับชุมชนในการอนุรักษ์นอกถิ่น

23 September 2564

"วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายปริญญา ภูมิพาณิชย์ นายอำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเสวนาทางวิชาการ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิชาการระดับชุมชนเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่น ในพื้นที่ตำบลนบปริง โดยมี นายอิศรา มณีโสะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนางนิศานาถ เรืองผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลนบปริง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้น ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ฝ่ายวิชาการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช“ ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พืชขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับชุมชนตำบลนบปริง จังหวัดพังงา” โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ นายเมธี วงศ์หนัก หัวหน้างานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต องค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายปรีชา จตุราบัณฑิต นายชาญวิชว์ บรรจงการ นายวณิชย์ ดิษฐาน และนางนิศานาถ เรืองผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลนบปริง ร่วมการเสวนาฯ พร้อมนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์ไม้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การนำพรรณไม้ออกจากขวด การทำยาดมจากพืชสมุนไพร และจัดแสดงนิทรรศการ “บทบาทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช“ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนตำบลนบปริง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดพังงา ร่วมจัดนิทรรศการ “มหัศจรรย์พรรณไม้ป่าด่านพระยาพิพิธ จังหวัดพังงา” และ “มหัศจรรย์ผลไม้ป่า"