วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

27 September 2564

" วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานต้นแบบในระดับทอง ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์หน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ตามแนวคิดการรณรงค์ Beat Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการลดการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ในกระถางใยมะพร้าว อาทิ กระบองเพชร กุหลาบหินและเอื้องพร้าว และจัดกิจกรรม Like & Share ถ่ายภาพภายในบูธองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับถุงผ้าลดโลกร้อน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ด้วย ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี"