ผอ.อ.ส.พ. ร่วมงาน วันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ประจำปี 2561

23 September 2564

" วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมงาน วันธรรมาภิบาลการประปานครหลวง ประจำปี 2561 ( MWA CG DAY 2018) พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านธรรมาภิบาลของการประปานครหลวง และนิทรรศการ “กล้า ทำ ดี” ปี 2 จากตัวแทน 9 สายงาน โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง เป็นประธานเปิดงาน ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง กรุงเทพฯ \r\n\r\n\r\n"