ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช

23 September 2564

" วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ความยากจน จำนวน 60 คน โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (ฝ่ายวิชาการ) บรรยายพิเศษ เรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช พร้อมนำชมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "