โครงการ จัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หัวข้อ “องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และการถ่ายโอนความรู้ผู้ลาออก” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

23 September 2564

"วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ หัวข้อ “องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และการถ่ายโอนความรู้ผู้ลาออก” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.คณิต แวงวาสิต พนักงานวิชาการพฤกษศาสตร์ ระดับ 7 รักษาการหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ในหัวข้อ การดำเนินงานจัดการสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และได้ถ่ายโอนความรู้ผู้ลาออกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในหัวข้อ องค์ความรู้ด้านวิชาการของสวนพฤกษศาสตร์และผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป และนางสาวโขมพัสตร์ มหาชัย นิติกร ระดับ 3 สังกัดงานกฎหมาย สำนักบริหาร บรรยายในหัวข้อ องค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ "