องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2560-2564 (ทบทวนปี 2561) ครั้งที่ 1

23 September 2564

"ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2560-2564 (ทบทวนปี 2561) ครั้งที่ 1 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โอกาสนี้ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพกษศาสตร์ ได้มอบนโยบายด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมงานสัมมนา โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.ณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนโยบายและแผนรวมทั้งธุรกิจ บรรยายให้ความรู้ ณ บุราภัฏรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ "