องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน หลักสูตร

27 September 2564

"องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน หลักสูตร ค่ายเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสวนพฤกษศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และนำความรู้ไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม และ วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีทีมนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "