อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย

23 September 2564

"วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” เพื่อให้ความรู้ในการรับมือและป้องกันเหตุการณ์อัคคีภัย สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในยามคับขัน โดยมี คณะวิทยากรจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่แรม ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "