อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลต้นไม้ใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนต้นไม้ใหญ่

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลต้นไม้ใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนต้นไม้ใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ และ ในบริเวณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยที่ผ่านมาสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ มีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการปลูกพรรณไม้ต่างๆ ในการจัดแสดง นอกจากปลูกพรรณไม้ ต้นไม้เพิ่มเติมแล้วการดูแลรักษาต้นไม้ที่มี ให้อยู่รอดและมีอายุยืนนานด้วยความสมบูรณ์ ก็นับว่ามีความสำคัญต่อสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันรุกขกร หรือนักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการจัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่ด้วยหลักการทางวิชาการ ทั้งงานตัดแต่ง งานค้ำจุน งานป้องกัน รักษาโรคและงานโค่นต้นไม้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยรักษาไว้ซึ่งต้นไม้ใหญ่ให้อยู่คู่กับเราไปได้นานๆ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานของเรา ยังขาดบุคลากรที่ผ่านการอบรมในด้านนี้อยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ๆดูแลอยู่มี ต้นไม้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงที่จะหักโค่น ผุพัง เสี่ยงต่อความเสียหายแก่ทั้งสิ่งปลูกสร้างและยวดยานที่สัญจรผ่าน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้การดูแลในด้านนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ทางสำนักฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลต้นไม้ใหญ่และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การฯ โดยจัดการฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้ขึ้น ซึ่งภายหลังสัมมนาคาดว่าบุคลากรที่สามารถดูแลต้นไม้ใหญ่ได้ สามารถทำให้สวนพฤกษศาสตร์มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถรักษาต้นไม้ใหญ่ และให้เป็นสถานที่ในการอนุรักษ์และจัดแสดงพรรณไม้เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนต่อไป "