กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

23 September 2564

" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง จาก Seychelles Institute of Agriculture and Horticulture (SIAH) สาธารณรัฐเซเชลส์ ได้แก่ Ms. Maryanne Marie Mr.John Lesperance และMr. Raymond Antoine Brioche ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ พร้อมด้วยบุคลากรจากส่วนเผยแพร่ความรู้ ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีมีชีวิต และส่วนประชาสัมพันธ์การตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ "