อ.ส.พ. จัดกิจกรรมครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านพืชและรักษาสิ่งแวดล้อม

23 September 2564

"เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดโครงการครอบครัวใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเมตตาศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเครือข่ายทางสังคมที่สำคัญและมีพลังขับเคลื่อนสังคม ได้รับการพัฒนา สร้างการรับรู้ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน ทำให้สังคมส่วนรวมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรับผิดชอบร่วมกันและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานแซนด์วิชดอกไม้กินได้ ฐานสลัดจัดตามใจ (ฉัน) ฐานก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพฤกษ์ฯ (Thai Garden Roll) ฐานวุ้นดอกไม้ ฐานน้ำสมุนไพร และฐานบัวลอยหลากสี รวมทั้งศึกษาความหลากหลายพรรณไม้กลุ่มอาคารเรือนกระจก ระบบนิเวศเรือนยอดไม้ชั้นบนของป่าดิบตามหุบเขาและพรรณพืชรอบเรือนยอดไม้ ทางเดินศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopy Walks) โดยมีนักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ "