การอบรม เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ และการจดรายงานการประชุม”

23 September 2564

"วันที่ 27 กันยายน 2561 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบ และการจดรายงานการประชุม” ให้แก่บุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี นางสาวเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ "