การประชุม “เพื่อสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ”

27 September 2564

" วันที่ 26 กันยายน 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม “เพื่อสร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในเรื่องแนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจและสวัสดิการต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม พร้อมตอบปัญหาข้อสงสัย ให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในองค์การฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ "