เปิดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562”

23 September 2564

" วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิด งาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2562” โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง กล่าวรายงานต่อประธาน ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อระบบน้ำหรืออุทกวิทยา อีกทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกันเห็นคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำบนโลก พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์และดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำที่ยังคงเหลืออยู่อย่างมีคุณค่าและคงความสมบูรณ์ มีการนำมาใช้อย่างชาญฉลาดและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ณ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง "