ปิดเทอมนี้ สนุกคิด …สนุกเรียนรู้…..สู่อนาคต

23 September 2564

"รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงอายุในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ\r\n\r\nจากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว รัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการทำหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น\r\n\r\nโดยเบื้องต้นมีแนวคิดหลักคือ บูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ\r\n\r\n1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน\r\n2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย\r\n3. ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรู้รักสามัคคี \r\n\r\nโครงการ “ปิดเทอมนี้…สนุกคิด…สนุกเรียนรู้…สู่อนาคต”\r\nเป็น 1 ใน 5 โครงการที่บูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำร่องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เป็นคลังความรู้ ในช่วงปิดเทอม 2558 ภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ โดยสร้างการรับรู้สู่สังคมไทยในวงกว้าง ทั้งนี้ มี 9 หน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่\r\n\r\n1. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี\r\n2. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม\r\n3. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม\r\n4. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม\r\n5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ\r\n6. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม\r\n7. กรุงเทพมหานคร\r\n8. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี\r\n9. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี\r\n\r\nซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ 9 หน่วยงานจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน การแก้ไขปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนมุ่งเน้นในการปลูกจิตสำนึก รู้รักสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันควบคู่พร้อมกันไป ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเด็ก เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 140,000 คน\r\n\r\nกิจกรรมในโครงการ “ปิดเทอมนี้…สนุกคิด…สนุกเรียนรู้…สู่อนาคต”\r\nแบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก โดยมี 9 หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงาน"